ඔබ හා මෙමා .....

Posted by තිවංක | | Posted On Friday, October 24, 2014 at 9:20 AM

ඔබ සමඟ එක් වෙලා
තුන් වසක් ගත වෙලා
අපේ පොඩි පුතුට දැන්
අවුරුද්දකුත් වෙලා

ඇසෙන විට කිරි සිනා
එය ම මුළු ලොව වෙලා
සිතෙනවා ලෝකයම
කෙතරම් සොඳුරුද කියා

මේ තරම් සුන්දර
වෙයි කියා සිතුනි ද
මීට සත් වසරකට
පෙර ඇරඹි මිතුදම