රැකියා ස්ථාන මාරුව

Posted by තිවංක | | Posted On Thursday, January 27, 2011 at 6:01 PM

දිවා රෑ වෙහෙසී
දැන උගත් සිප් සතර
දේශපාලුවෙකුගේ
නොවටිනා අත්සනට
බාල්දු වන අරුම

අදහස්:

" රැකියා ස්ථාන මාරුව" සඳහා අදහස් 2 කි

ඔබගේ අදහස .....