ඔබ සිටිනා තැන ....

Posted by තිවංක | | Posted On Thursday, October 21, 2010 at 10:08 AM

දැනුම, හැකියාවන්,දක්ෂතාවයන් සහ පලපුරුද්ද ඵලදායී ලෙස යොදාගැනීමටත් එයින් මානසික තෘප්තියක් ළඟාකරගැනීමටත් හැකි වන්නේ ඔබ සිටිනා තැන නිවැරදි නම් පමණක්යැයි කියමනක් මා අසා ඇත.

අදහස්:

" ඔබ සිටිනා තැන ...." සඳහා අදහස් 1 comments කි

ඔබගේ අදහස .....